Optocht reglement

Algemeen:

 • Er zijn 8 Categorieën: Praalwagens , Grote groep,Kleine Groep(Max 10 Pers.), Einzelganger ,Duo, Sjpasskapel ,Muziekkorps,en Carnavalsvereniging.
 • uitbeelding van het seizoensmotto is niet bepalend voor puntentoekenning door de jury.
 • De uitslag van de jury is bindend,er is geen beroep mogelijk.
 • Uitslag wordt na afloop van de optocht om 20:11 bekendgemaakt in het Corneliushuis.
 • Prijzen kunnen uitsluitend na bekendmaking in ontvangst genomen worden(hierna is er geen aanspraak meer mogelijk op eventueel behaalde prijzen.
 • Carnavalsverenigingen ontvangen geen vergoeding.
 • Prijzen zijn er in vorm van een Herinneringsvaantje.
 • EHBO en Politie zijn tijdens de Optocht aanwezig.
 • Opstelplaats en Optochtroute zijn beschreven en worden bij het ophalen van het optocht nummer verstrekt.
 • Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor al niet opzettelijk veroorzaken of doen toebrengen van en/of letsel aan goederen en personen door de deelnemers dan wel door publiek veroorzaakt.
 • Bij onjuiste opgave bij inschrijving geschied automatisch uitsluiting van deelname.
 • inlichtingen tijdens de optocht in het Corneliushuis (045-5213880).
 • Deelnamenummer dient u zelf af te halen op de vrijdag voor Carnaval bij Café De Bolle Gravenstraat 2 te Heerlerheide (06-15223877)

Het is Vereist dat:

 • Bestuurders van motorvoertuigen een gelig rijbewijs ,kentekenbewijs, apk Keuringsbewijs en het bewijs dat het motorvoertuig is ten minsten WA Verzekerd is , en dienen deze in de Optocht bij zich te hebben.
 • Iedere deelnemer aan de Optocht WA Verzekerd is.
 • Wagens rondom zijn afgeschermd tot 20cm. boven het wegdek, de maximale hoogte niet meer dan 4 mtr en de max. breedte niet meer is dan 3mtr. bedraagt.(de voorkeur gaat uit naar kleine trekkers zonder laadbak!).
 • Aanhangwagens die geen eigen reminstallatie hebben , voorzien zijn van een breekketting.
 • Confetti kanonnen verleend zijn van een vergunning en vast staan op een affuit.
 • Wagens die versnaperingen uitstrooien aan weerszijden begeleid worden een voetganger die op de veiligheid toeziet.
 • Versnaperingen steeds voldoende ver van de wagen af worden gestrooid.
 • Het deelnamenummer voor de Jury steeds duidelijk zichtbaar is.
 • Bevelen en/of aanwijzingen van Politie en Optocht Commissie leden/Verkeersregelaars nauwkeurig worden opgevolgd, dit op straffe van uitsluiting!
 • Men er voor zorg draagt dat de Optocht een aaneengesloten geheel blijft.

Is niet toegestaan dat:

 • Propaganda te maken voor politieke partijen of groeperingen.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie commerciële reclame te maken(dus ook geen sluikreclame).
 • Auto’s of wrakken per Ambulancetrailer of dolly te vervoeren.
 • Voertuigen die niet aan de wettelijke gestelde eisen voldoen te doen voortbewegen.
 • Met motoren,Bromfietsen,paarden,en trekdieren deel te nemen.
 • Milieuverontreinigende voorstellingen te geven.
 • Met vruchten ,flessen of andere gevaarlijke voorwerpen te gooien 
 • Alcoholhoudende dranken te gebruiken door bestuurders van voertuigen.
 • Projectielen door ontploffende lading af te schieten of vuurwapens mee te voeren.
 • Godlasterende spreuken en/of uitbeeldingen mee te voeren en te handelen tegen de goede zeden.
 • Voertuigen onbemand in de Optocht achter te laten.
 • Te collecteren zonder vergunning en/of zonder toestemming van de Organisatie.
 • Papier/Karton en andere verpakkingsmaterialen achter te laten langs de optocht route! hier voor zal op het einde van de Optocht papiercontainers klaar staan waarin papier/karton achtergelaten kan worden.
 • De overige verpakkingsmaterialen zal de Optochtdeelnemer zelf moeten afvoeren!  
  (INDIEN MEN ZICH NIET HOUD AAN DIT VOORSCHRIFT,ZULLEN DE KOSTEN VOOR HET VERWIJDEREN VERHAALD WORDEN OP DE DEELNEMERS VAN DE OPTOCHT)
 • Andere zaken uit te gooien dan versnaperingen en confetti (dus geen houtsnippers,papier van papierversnipperaars e.d.) DIT OP STRAFFE VAN UITSLUITING VAN DE OPTOCHT! 
 • Geluidsoverlast te veroorzaken bij de Opstelling het geluid niet harder dan 40Db en onder de Optocht niet harder dan 95Db 

Versie januari 2017                          Optocht Reglement 2017

De kinderoptocht wordt mogelijk gemaakt door CV de Bokkeriejesj en Optocht comité Bokkeriejesj.

Meer informatie over de complete optocht, zowel kinder- als grote optocht, is te vinden via de website van optocht comité Bokkeriejesj